[Rozmiar: 2711 bajtów]

 

Strona główna  

Warsztaty Aktywności Zawodowej 2008  

[Rozmiar: 1240 bajtów] Galerie Foto

Kursy i szkolenia zawodowe 2008  

"AKTYWNI 2008"

Projekt "AKTYWNI" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Promocja integracji społecznej" Poddziałanie 7.1.2. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.

Projekt ten jest skierowany do mieszkańców powiatu skierniewickiego.

W nieodpłatnych kursach i szkoleniach mogą wziąć udział osoby bezrobotne, niepełnosprawne, korzystające z pomocy społecznej, wychowankowie domów dziecka i rodzin zastępczych. Zależy nam żeby osoby, które w swoim życiu napotkały na różne trudności niezależne od siebie, miały szansę i wpływ na zmianę swojej sytuacji życiowej. Wybór i uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z zainteresowaniami i umiejętnościami, pozwoli tej grupie kwalifikacyjnej na zmianę własnego wizerunku i podjęcie działań. Naszym założeniem jest, żeby wszyscy uczestnicy projektu uaktywnili się, zdobyli nowe umiejętności, zawarli nowe kontakty, uspołecznili się, podnieśli poczucie własnej wartości, zintegrowali się ze środowiskiem, podnieśli swój poziom funkcjonowania socjalnego i ekonomicznego i stali się mobilni. Uczestnicy projektu wezmą również udział w "Warsztatach Aktywności Zawodowej", co przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia na rynku pracy oraz do zmniejszenia liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zyskując nowe uprawnienia, szanse na zatrudnienie uzyskają również osoby niepełnosprawne, które często chciałyby podjąć zatrudnienie, ale na skutek niepełnosprawności i braku kwalifikacji nie są one konkurencyjne na rynku pracy. Posiadanie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji uczyni ich zatem atrakcyjnymi kandydatami do zatrudnienia.

Opracowano system, który monitorował i oceniał postępy w uzyskiwaniu kompetencji "miękkich" i "twardych".

Oparty był on na ankiecie ewaluacyjnej, którą wypełnili uczestnicy. Wyniki z ankiety mogły posłużyć do stworzenia planu działania dotyczšcego rozwoju zarówno "miękkich", jak i "twardych" rezultatów. Pod pojęciem rezultaty "miękkie" należy rozumieć uaktywnienie na rynku pracy, nabycie nowych umiejętności, podniesienie kwalifikacji zawodowych, możliwość zawarcia nowych kontaktów społecznych, podniesienie poczucia własnej wartości, zintegrowanie się ze środowiskiem, podniesienie poziomu funkcjonowania socjalnego i ekonomicznego oraz zwiększenie mobilności. To z kolei może w przyszłości przełożyć się na gotowość do poszukiwania, uzyskania i utrzymania zatrudnienia. Rezultatami "twardymi" są uzyskane certyfikaty, zaświadczenia, świadectwa, dyplomy ukończonych kursów, uzyskanie zatrudnienia. Beneficjenci ostateczni Projektu, mieli możliwość wspólnie z pracownikami socjalnymi - doradcami ds. osób niepełnosprawnych oraz z doradcami zawodowymi, poszukiwania odpowiedniego dla swoich kompetencji i potrzeb środowiska pracy. Głównym oczekiwanym efektem finalnym jest uzyskanie przez beneficjentów ostatecznych zatrudnienia. Sytuacja życiowa uczestników zostanie ponownie zweryfikowana po przeprowadzeniu ankiety ewaluacyjnej w okresie 6 miesięcy od zakończenia Projektu.

Życzymy powodzenia!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Wszystkie prawa zastrzeżone