[Rozmiar: 2711 bajtów]

 

Strona główna  

Aktywni 2009 oferta  

Warsztaty Aktywności Zawodowej 2009  

Wyjazd terapeutyczno-integracyjny  

Kursy i szkolenia zawodowe 2009  

Turnus rehabilitacyjno-integracyjny  

"AKTYWNI 2009"

W związku z realizacją projektu „Aktywni” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty:

- turnusów rehabilitacyjno-integracyjnych i kursów szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych (kurs obsługi komputera) w terminie do wyboru czerwiec-wrzesień 2009r.; turnus rehabilitacyjno-integracyjny będzie zorganizowany dla 10 osób niepełnosprawnych w wieku 18-55 lat. Na turnusie będą prowadzone kursy szkoleniowe w zakresie obsługi komputera dla osób niepełnosprawnych (instrument aktywizacji zdrowotnej: punkt f – zorganizowanie ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych; instrument aktywizacji edukacyjnej punkt c – zorganizowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową; instrument aktywizacji społecznej punkt k – poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową);

- wyjazdu terapeutyczno-integracyjnego 30-dniowego, dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w terminie do wyboru lipiec-sierpień 2009 r.; wyjazd terapeutyczno-integracyjny zorganizowany dla 16 osób w wieku 15-19 lat (w tym jedna osoba niepełnosprawna), wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej. W trakcie 30 dni na wyjeździe będzie prowadzona praca psychologiczna z wychowankami (instrument aktywizacji społecznej: punkt i -organizacja treningów kompetencji i umiejętności społecznych, instrument aktywizacji zdrowotnej punkt b - terapia psychologiczna, rodzinna lub psychospołeczna dla rodzin lub osób);

- kursu języka angielskiego, wyrównującego szanse edukacyjne dla osób przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej; kurs zorganizowany zostanie w dwóch terminach: przed wakacjami (marzec-czerwiec 2009 r.) i po wakacjach (wrzesień-grudzień 2009 r.); osoby biorące udział w kursie zostaną podzielone na dwie grupy liczące po 8 osób; zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu po dwie godziny zajęć dla każdej grupy; dla dzieci, które będą miały trudności w przyswojeniu wiedzy zostaną zorganizowane zajęcia indywidualne; kurs języka angielskiego zorganizowany zostanie dla 16 osób w wieku 15-19 lat, będących wychowankami placówki opiekuńczo-wychowawczej; zajęcia edukacyjne odbywają się na miejscu w Domu Dziecka w Strobowie (instrument aktywizacji edukacyjnej punkt c - zorganizowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętnośc i zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową);

- kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje lub dających nowe uprawnienia dla 10 osób – 3 wychowanków, którzy opuścili placówkę opiekuńczo – wychowawczą i rodziny zastępcze oraz 7 osób niepełnosprawnych (instrument aktywizacji edukacyjnej punkt c – zorganizowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową);

- organizacji 12 godzin (3 spotkania po 4 godziny) poradnictwa zawodowego w zakresie podniesienia kompetencji i umiejętności zawodowych w formie spotkań grupowych dla 36 osób (instrument aktywizacji zawodowej punkt e – usługi wspierające organizację i finansowanie doradcy zawodowego);

- organizacji 28 godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 36 osób (instrument aktywizacji zawodowej punkt e – usługi wspierające organizację i finansowanie doradcy zawodowego).

Każda osoba, która będzie wymagała indywidualnego doradztwa, co będzie wynikało z toku zajęć grupowych, uzyska możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy doradcy zawodowego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zakłada, że będzie to 1/3 uczestników, czyli po 2 godziny dla jednego uczestnika (ogółem 28 godzin zajęć).

Instrumenty aktywizacji określają:

„Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”.

Oferta powinna zawierać program, ww. elementy, miejsce, czas realizacji, program i harmonogram zajęć, metody pracy dydaktycznej oraz cenę uczestnictwa jednego uczestnika.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Wszystkie prawa zastrzeżone