[Rozmiar: 2711 bajtów]

 


Strona główna  

Projekt Aktywni 2010  

Dzień Inwalidy  

Warsztaty Aktywności Zawodowej 2010  

Kursy i szkolenia zawodowe 2010  

Turnus rehabilitacyjny  

Zakończenie 2010  

Projekt Aktywni 2009  

Projekt Aktywni 2008  

Kontakt  

"AKTYWNI 2010"
[Rozmiar: 945601 bajtów]
W związku z realizacją projektu „Aktywni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty:

- turnusu rehabilitacyjnego z programem szkoleniowym - kursem komputerowym, w ramach podnoszenia kompetencji kluczowych o charakterze zawodowym, umożliwiającym aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych (- instrument aktywizacji edukacyjnej : punkt c – - dla 23 uczestników ze schorzeniami: upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, epilepsja, słuchu, neurologicznymi, układu moczowo-płciowego i 16 opiekunów - ;instrument aktywizacji społecznej: punkt c – ;Zarówno organizator turnusu rehabilitacyjnego jak i ośrodek, w którym odbędzie się turnus rehabilitacyjny muszą spełnić wymagania zawarte w: - Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15.11.2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.) - Ustawie z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity, Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.).

– Instytucje szkolące beneficjentów powinny posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
W trakcie turnusu rehabilitacyjnego dla 23 osób i 16 opiekunów: - wskazane byłyby zajęcia z pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym - mile widziane byłyby wieczory integracyjne w grupie z rówieśnikami i opiekunami dla ich wspólnej integracji. Opiekunowie w trakcie turnusu -16 osób - powinni wspierać osoby niepełnosprawne, uczestniczyć wspólnie z nimi w zajęciach i zabiegach, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne, zintegrować się z innymi opiekunami osób niepełnosprawnych i niepełnosprawnymi.- kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje lub dających nowe uprawnienia w zakresie podnoszenia kluczowych kompetencji zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową dla 15 osób - w tym 10 osób niepełnosprawnych i 5 osób stanowiących otoczenie osób niepełnosprawnych, zatrudnionych z otoczenia osób wykluczonych społecznie, ofiar przemocy, wychowanków placówek i rodzin (- instrument aktywizacji edukacyjnej punkt c - kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje lub dających nowe uprawnienia w zakresie podnoszenia kluczowych kompetencji zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową w trakcie kursu kosmetyka-wizaż dla osób deklarujących swój udział spośród 16 osób opiekunów osób niepełnosprawnych - instrument aktywizacji edukacyjnej punkt c
- kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje lub dających nowe uprawnienia w zakresie podnoszenia kluczowych kompetencji zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową w trakcie kursu komputerowego dostosowanego do poziomu uczestników, dla osób deklarujących swój udział w kursie z grupy 16 opiekunów osób niepełnosprawnych instrument aktywizacji edukacyjnej punkt c
organizacji 48 godzin poradnictwa zawodowego grupowego tj. 4 grupy, każda grupa 12 godzin, 4 spotkania po 3 godziny, w zakresie podniesienia kompetencji i umiejętności zawodowych w formie spotkań grupowych 45 osób - instrument aktywizacji zawodowej punkt e
organizacji 90 godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 45 osób. Każda osoba, będzie miała możliwość uczestnictwa w indywidualnym doradztwie, co będzie wynikało z toku zajęć grupowych, uzyska możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy doradcy zawodowego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zakłada, że każda z 45 osób skorzysta z 2 godzin indywidualnej pracy z doradcą zawodowym, czyli po 2 godziny dla jednego uczestnika (ogółem 90 godzin zajęć) - instrument aktywizacji zawodowej punkt e
- organizacja terapii psychologicznej - wsparcie grupowe w trakcie warsztatów w 3 grupach, każda grupa po 12 godzin, 4 spotkania po 3 godziny tj. ogółem 36 godzin, dla 38 osób - instrument aktywizacji zdrowotnej: punkt b
- organizacji 114 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 38 osób. Każda osoba, będzie miała możliwość uczestnictwa w indywidualnym wsparciu psychologicznym, co będzie wynikało z toku zajęć grupowych, uzyska możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia psychologicznego - instrument aktywizacji zdrowotnej: punkt b.
Wszystkie instytucje szkolące beneficjentów powinny posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Instrumenty aktywizacji określają:
"Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013".

Oferta powinna zawierać program, ww. elementy, miejsce, czas realizacji i cenę uczestnictwa jednego uczestnika. Oferty prosimy nadsyłać do 20.02.2010 r. - najlepiej pocztą na adres:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SKIERNIEWICACH

ul. Konstytucji 3 Maja 6

tel. (46) 833-45-14, (46) 834-59-47

fax (46) 834-59-47

soc@powiat-skierniewice.pl

efspcpr@powiat-skierniewice.pl

"Niniejsze zapytania nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilneg o i mają na celu wyłącznie rozeznanie rynku w zakresie cen i obszaru realizacji.".

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Wszystkie prawa zastrzeżone